Lapset kiipeilytelineessä, toinen roikkuu pää alaspäin

NTA-indeksit kuvaavat liikkumisen edistämistä ja tiivistävät toiminnan nykytilan

Nykytilan arvioinnin visuaalisia tietokantoja eli Virveleitä on päivitetty lisäämällä niihin uusi välilehti, johon arvioinnin sisältö on tiivistetty neljään indeksiin. Indeksit kuvaavat Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan kokonaiskehitystä.

Indeksien tuloksia voi tarkastella valtakunnallisesti, maakunnittain ja kunnittain.

Kahdeksan osa-alueen väittämät on ryhmitelty uudestaan neljän indeksin alle: strategia, olosuhteet, toiminta ja tuki. Jokaisen väittämän perässä on ilmoitettu, mihin indeksiin se sisältyy. Indeksejä tarkastellaan prosenttiosuuksina, eli mitä suurempi luku, sitä parempi on tilanne indeksin kuvaaman asian edistämisen suhteen.

75,1–100 % Hyvä tilanne
50,1–75 % Jonkin verran kehitettävää
25,1–50,0 % Paljon kehitettävää
0,0–25,0 % Hyvin paljon kehitettävää

Strategia: Toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja periaatteet

Strategiaindeksi kuvaa toiminnan ja sen kehittämisen suunnitelmallisuutta. Se näkyy esimerkiksi kunta- tai yksikkötason kirjauksina toimintasuunnitelmissa, strategioissa ja varhaiskasvatussuunnitelmissa. Myös vuosittainen määrärahojen osoittaminen liikuntavälineiden hankintaan tukee toiminnan kehittämistä. Johtotason ja esihenkilöiden sitoutuminen vahvistaa toimintaa ja tuo sille jatkuvuutta.

 

Olosuhteet: Aktiivisuutta edistävät tilat, ympäristöt ja välineet

Varhaiskasvatusyksiköiden sisä- ja ulkotilat, välineet sekä lähiympäristö luovat puitteet päivittäiselle liikkumiselle. Tärkeää on erilaisten tilojen virikkeellisyys sekä se, että liikuntavälineet ovat helposti lasten ja henkilöstön saatavilla. Tilojen suunnittelussa sekä välinehankinnoissa huomioidaan myös liikkumiseensa tukea tarvitsevat lapset.

Toiminta: Aktiivisuutta edistävä toiminta

Aktiivisuutta edistävässä toiminnassa keskeisenä on päivittäinen liikkuminen sekä paikallaanolon vähentäminen. Eri tilanteisiin sisällytettävä toiminnallisuus lisää päivittäistä aktiivisuutta. Lapsilla on mahdollisuus liikkua ja toimia oman motorisen taitotasonsa mukaisesti sekä sen kehittämiseksi. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan lasten osallisuus. Henkilökunta kannustaa omalla esimerkillään päivittäiseen aktiivisuuteen ja myös huoltajat ovat mukana toiminnassa esimerkiksi toiminnallisten vanhempainiltojen tai erilaisten teemapäivien merkeissä.

Tuki: Aktiivisuutta tukeva yhteistyö

Monialainen yhteistyö mahdollistaa lasten päivittäisen liikkumisen. Varhaiskasvatusyksikössä henkilökunnan yhteinen keskustelu liikkumisen toteutustavoista ja päivittäistä tekemistä ohjaavista säännöistä luo pohjaa lasten liikkumisen mahdollisuuksille.  Varhaiskasvattajille järjestetyt koulutukset vahvistavat heidän osaamistaan lasten liikkumisen tukijoina sekä esimerkiksi liikkumisen havainnoijina sekä lasten motorisen kehityksen seuraajina. Huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä kuvaavat esimerkiksi vasukeskustelut ja aktiiviseen kulkemiseen kannustaminen. Mahdollisia yhteistyötahoja kunnan sisällä on paljon: neuvolat, muut varhaiskasvatusyksiköt, esiopetus ja koulu, kunnan eri hallintokunnat sekä järjestöt.

Indeksien hyödyntäminen kunnassa

Indeksien avulla kunnassa päästään tavoitteellisemmin kiinni toiminnan edistämisen tekijöihin eri tasoilla. Indeksit tiivistävät liikkumisen edistämisen neljään lukuun, jotka toimivat tiedolla johtamisen tukena, esimerkiksi kuntien hyvinvointisuunnitelmissa ja -kertomuksissa. Indeksien avulla voidaan tunnistaa vahvuudet ja kehittämistarpeet. Kehittämiskohteita valittaessa kannattaa ”purkaa” indeksi konkreettisiksi asioiksi ja tehdä valinnat niiden perusteella. Toiminnan kehitystä voi seurata vuositasolla Seuranta-Virvelistä niiden kuntien osalta, jotka hyödyntävät Nykytilan arviointia aktiivisesti.

Linkki: www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi/nykytilan-arviointi

 

Kirjoittajat:

Katariina Kämppi, tutkija, Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Katja Rajala, tutkija, Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

 

Toimituskunta:

Hanna Vehviläinen, viestinnän asiantuntija, Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma, Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Merita Bruun, viestintäpäällikkö, Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma, Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu