Verktyg

På denna sida finns verktyg som stöder verksamheten inom programmet Småbarnspedagogiken i rörelse. Verktygen kan hjälp till med planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten. Verktygen förstärker också barnens delaktighet.

Lapsi vetää köyttä.

Bedömningen av nuläget

 

Bedömningen av nuläget är indelat i åtta delområden:

 1. Genomförandet av verksamheten
 2. Öka fysisk aktivitet och minska sittandet
 3. Personalens delaktighet, kompetens och arbetshälsa
 4. Barnets delaktighet
 5. Gård och utrymmen
 6. Motionsredskap
 7. Funktionalitet och motorisk utveckling
 8. Samarbete för att främja barnens fysiska aktivitet

Så här fungerar verktyget

Verktyget kan användas när som helst under verksamhetsåret. Populäraste perioden har varit mars-april, då utvärderingen är mest användbar för planeringen av nästa års verksamhet. Om enheten har fler än en verksamhetsplats kan varje verksamhetsplats göra sin egen bedömning av nuläget. Familjedagvårdare genomför utvärderingen i sina team.

 • Det rekommenderas att utföra bedömingen av nuläget som grupparbete.
 • Ni kan utnyttja PDF blanketten som stöd för diskussionen.
 • Fyll i och spara gemensamma sammanfattningen i elektroniska blanketten.
 • Ni får en visuell sammanfattning av resultaten inom cirka en månad. Förfrågningar per e-post: nykytila(a)jamk.fi.

Uppföljningen av programmet Småbarnspedagogiken i rörelse

Resultaten från de visuella databaserna: I de visuella databaserna kan man bläddra bland olika delområdens resultat. I Virveli finns också kommunsammanställningar från de kommuner som gett omfattande svar. Individuella enheters resultat publiceras inte. Från databasen kan man också ladda ner färdiga infografer som kan inkluderas i kommunens välfärdsberättelse.

Resultatgranskningsnivåer i Virveli:

 • kommun
 • RFV-region
 • hela Finland

Virveli

 • I databasen används enhetens/teamets senaste svar.
 • Resultaten beskriver nuläget för främjandet av fysisk aktivitet.

Till Virveln Avautuu uuteen ikkunaan

Uppföljnings-Virveli

 • I databasen ingår enheternas/teamens alla svar
 • Resultaten har beskrivits per verksamhetsår
 • En regelbunden bedömning möjliggör granskningen av verksamhetens utvecklin

Till uppföljnings-virveln Avautuu uuteen ikkunaan

Piilo-verktyg

Motoristen taitojen laatukriteerit

Piilo-tutkimuksessa mitatut motoriset taidot ovat perustaitoja, jotka olisi hyvä hallita kouluikään mennessä. Motoristen taitojen laatukriteerit kuvaavat näiden taitojen hallintaa. Kun lapsi hallitsee kaikki laatutekijät, hän pystyy soveltamaan taitoa erilaisissa tilanteissa.

Motoristen taitojen laatukriteerit

Little DCDQ -lomake

Piilo-hankkeessa käännettiin suomeksi Little Developmental Coordination Disorder Questionnaire -mittari (Little DCDQ), joka on kehitetty tunnistamaan motorisia vaikeuksia 3–4-vuotiailla lapsilla. Little DCDQ-FI mittaria voidaan käyttää puheeksi ottamisen välineenä ja tiedon keruun apuna arvioitaessa lapsen arjessa selviytymiseen liittyviä motorisia taitoja.

Little DCDQ -lomake

Lapsen kuvallinen haastattelu

Lasten kuvallisella haastattelulla voidaan selvittää esimerkiksi lasten käsityksiä liikunnasta ja itsestään liikkujana. Kuvallinen haastattelu perustuu Susan Harterin kehittämään kuvalliseen haastattelumalliin, jolla selvitetään lasten pätevyyden kokemuksia. Piilo-tutkimuksessa kehitettyyn kuvalliseen haastatteluun kuuluu viisi kuvittajan piirtämää kuvaparia.

Lasten kuvallinen haastattelu -työkalu

Kuvallisen haastattelun kayttöohjeet

Fakta om barns fysiska aktivitet baserat på forskning