3. Kuuntele

Lapsi on utelias ja aktiivinen. Hän käyttää yleensä kaikkia aistejaan ja mielikuvitustaan ottaessaan selvää omista liikkumismahdollisuuksistaan. Lapsella on mielipiteitä, toiveita ja halu osallistua itseään koskeviin päätöksiin ja suunnitelmiin. Lapsen osallisuutta leikkimisessä, liikkumisessa ja arjen toiminnoissa voidaan lisätä ottamalla hänen mielipiteensä huomioon.

Miten tavoitteisiin päästään?

  • Huomioikaa ja kuunnelkaa kaikkia lapsia tasavertaisesti.
  • Jättäkää tilaa lasten omille ajatuksille. Sisustakaa ja muokatkaa ympäristöä yhdessä lasten kanssa.
  • Jättäkää lapsille tekemistä, sillä lapset liikkuvat usein aktiivisemmin silloin, kun ympäristö ei ole vielä täysin valmis.
  • Kiittäkää lasta hänen mielipiteistään ja aktiivisesta halustaan vaikuttaa.

 

Jaa toimintatapanne kehittämistyöstä

Jaetut toimintatavat

Päiväkodin yhteisiä pihaleikkitapahtumia suunnitellaan yhdessä lasten kanssa, lapset saavat kertoa toiveitaan leikeistä


3. Kuuntele

Pidämme säännöllisiä lapsipalavereita, joissa lapset ovat saanneet olla suunnittelemassa sekä toteuttamassa myös liikunnallista toimintaa. Liikuntavälineet…


3. Kuuntele

Havainnointi tärkeässä roolissa lasten mielenkiinnonkohteiden selvittämisessä Lapsilla mahdollisuus valita leikkihetkillä myös liikuntavälineet leikiksi Valmiiden suunnitelmien ja…


3. Kuuntele

Pidämme lasten kokouksia, joissa keskustelemme mitä lapset haluavat tehdä, minne mennä retkellä. Nämä kirjaamme ylös…


3. Kuuntele

Lapset saavat itse ideoida haluamistaan välineistä esim. temppu ratoja sisälle tai ulos.   Lisäksi liikuntavälineille voi keksiä…


3. Kuuntele

Lasten mahdollisuutta vaikuttaa on lisätty näillä keinoin: –olemme jumpanneet lasten lempihahmojen mukaan –meillä on ollut lapsi pihaliikuttajana vuoroviikoin. Pihaliikuttajaa varten…


3. Kuuntele

Päiväkodissamme monessa ryhmässä on otettu käytäntö, että lasten lepohuoneessa muina kuin lepoaikoina, on saatavilla…


3. Kuuntele

Kruununpuiston pk:ssa olemme toteuttaneet lasten ideoita omissa ryhmissä, mutta myös koko päiväkodin yhteisissä liikuntahetkissä….


3. Kuuntele

Olemme pyrkineet osallistamaan lapsia ideoimaan ja toteuttamaan kaikenlaisia liikunnallisia tuokioita. Toiveita on kysytty esim. lastenkokouksissa, ja niitä on…


3. Kuuntele

Ollaan kyselty lasten toiveita liikkumisen/leikkimisen suhteen. Käytetty apuna esimerkiksi erilaisia tehtävä-/kuva-kortteja; lapset ovat saaneet näyttää/kertoa, mitä heidän mielestään kuvassa tehdään. Tämän…


3. Kuuntele

Eskareilla ja viiskareilla lapset saavat ehdottaa sisääntuloleikin(liikkumis) kukin vuorollaan omalla apulaisviikollaan. Ehdotuksina on tullut…


3. Kuuntele

Lapset ovat innokkaasti keksineet omia jumpparatoja. Lapset saivat osallistua suunnittelemaan geokätköilyä, koristelivat geokätkösankon ja etsivät…


3. Kuuntele

Nykytilan kuvaus päiväkodissamme: Lasten tasavertaiseen kuulemiseen ja huomioimiseen päiväkodissamme vaikuttavat lapsiryhmien koot ja haastavuus. Havainnoimalla lapsia…


3. Kuuntele

Eskariryhmässämme kysyttiin jokaiselta lapselta, miten hän haluaisi että eskarissa liikuttaisiin vuoden aikana, minkälaista liikuntaa hän…


3. Kuuntele

Vauhtivarvas-viikojen yhteydessä niin keväällä kuin syksylläkin lapset suunnittelevat koko viikon toiminnan liikunnan ympärille omien toiveiden pohjalta. Näitä…


3. Kuuntele

Koko talolla on yhteinen teema, jonka mukaan toimintakausi rakentuu. Lapset ovat mukana ja suunnittelevat…


3. Kuuntele

Lasten ideat tulevat kuulluksi mm. lasten kokouksissa, joissa myös liikuntatuokioita suunnitellaan yhdessä. Lapset keksivät…


3. Kuuntele

Päiväkotimme 1-3vuotiaat saivat itse suunnitella kevätjuhlan. Suunnittelun apuna käytimme liikuntakuvia, joista lapset saivat valita…


3. Kuuntele

Toiminnan suunnittelu lapsijohtoista. Myös vanhempien toiveita huomioidaan. Lasten kokouksissa kerran kuukaudessa kuunnellaan lasten ja…


3. Kuuntele

Lapsilta on kerätty ja kirjattu järjestelmällisesti liikuntatoiveita ja ideoita (esim. lasten kokouksissa tai spontaanien keskustelujen perusteella),…


3. Kuuntele

Ryhmissä on käytössä liikuntapeli, johon kerätään merkkejä esim. ryhmän projektiin liittyviä asioita tauluun…


3. Kuuntele

Olemme pyrkineet osallistamaan lapsia (pienten ryhmissä etenkin havainnoimalla) ideoimaan ja toteuttamaan ihan pieniäkin liikunnallisia tuokioita,…


3. Kuuntele

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset

 

1. Vauhti virkistää

Fyysinen aktiivisuus on edellytys lasten normaalille kasvulle ja kehitykselle. Se tukee lasten yleisiä oppimisen edellytyksiä vaikuttamalla myönteisesti kognitiivisiin prosesseihin, kuten vireystilaan, tarkkaavaisuuteen, keskittymiskykyyn, havaitsemiseen ja muistamiseen.

1. Vauhti virkistää

2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Koko perheen kanssa liikkuminen, ulkoileminen ja touhuaminen ovat valintoja, joiden myötä lapsi oppii liikkumisen kuuluvan päivittäiseen elämään. Aikuisen kannustaminen ja oma esimerkki lisäävät lapsen fyysistä aktiivisuutta.

2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa
Lapsi leikkii autoilla, kädet näkyvät

3. Kuuntele

Lapsi on utelias ja aktiivinen. Hän käyttää yleensä kaikkia aistejaan ja mielikuvitustaan ottaessaan selvää omista liikkumismahdollisuuksistaan. Lapsella on mielipiteitä, toiveita ja halu osallistua itseään koskeviin päätöksiin ja suunnitelmiin. Lapsen osallisuutta leikkimisessä, liikkumisessa ja arjen toiminnoissa voidaan lisätä kuuntelemalla ja ottamalla hänen mielipiteensä huomioon.

3. Kuuntele

4. Tekemällä taitoja

Lapsen liikunta on fyysisesti aktiivista leikkiä ja hänen tulee saada harjoitella päivittäin motorisia perustaitojaan. Taidot kehittyvät monipuolisesti, kun lapsi pääsee leikkimään yhdessä muiden lasten kanssa erilaisissa ympäristöissä ja kaikkina vuodenaikoina. Turhia kieltoja kannattaa karsia. Jos lapsella on vaikeuksia liikkumisessaan, hänellä on oikeus saada siihen tukea ja apua.

4. Tekemällä taitoja

5. Ympäristö haastaa ja hauskuttaa

Lapsi näkee kaiken ympärillään olevan tilan kiinnostavana paikkana liikkumiseen. Aikuiset ratkaisevat, saako lapsi käyttää oivaltamansa mahdollisuudet keksiä erilaisia tapoja liikkua ja muokata ympäristöä fyysisesti aktiivisiin leikkeihinsä. Aikuisten tehtävä on etsiä ja luoda liikkumaan houkuttelevia ympäristöjä, joissa monipuolinen liikkuminen on sallittua.

5. Ympäristö haastaa ja hauskuttaa

6. Välineet ja lelut

Välineet ja lelut kiehtovat lasta. Erilaiset liikuntavälineet, kalusteet, tavarat ja kierrätysmateriaalit kannustavat liikkumaan. Fyysisesti aktiivisiin leikkeihin ja peleihin innostavien välineiden on hyvä olla lapsen saatavilla ja vapaassa käytössä. Tukea tarvitseville lapsille tulee tarjota välineitä, jotka mahdollistavat ja helpottavat heidän liikkumistaan.

6. Välineet ja lelut

7. Ohjattu liikunta

Ohjatut liikuntatuokiot ovat erinomainen tapa oppia uusia taitoja turvallisten aikuisten innostavassa ohjauksessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Toiminta tulee suunnitella niin, että kaikilla lapsilla, myös aikaisemmin liikuntaa harrastamattomilla, taidoiltaan muita heikommilla tai liikkumiseensa tukea tarvitsevilla lapsilla on mahdollisuus nauttia liikkumisesta, onnistua ja oppia. Lapsen sukupuoli, perhe, kulttuuri, kieli, terveys tai muut yhdenvertaisuustekijät eivät saa vaikuttaa lapsen osallistumismahdollisuuksiin.

7. Ohjattu liikunta

8. Liikunta varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatuslain perusteella jokaisella varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus suunniteltuun, tavoitteelliseen ja monipuoliseen liikuntakasvatukseen.

8. Liikunta varhaiskasvatuksesta

9. Koko kylä liikuttaa

Lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen edellyttää yhteistyötä vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä, sekä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.

9. Koko kylä liikuttaa